dnes je 15.7.2024

Input:

77/2018 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 77/2018 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2018
o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
14/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory
a)  osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
b)  certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,
c)  diplomu o specializaci,
d)  osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka,

(dále jen „doklady o vzdělání”).
§ 2
Náležitosti dokladů o vzdělání
(1)  Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou
a)  označení ministerstva nebo akreditovaného zařízení, které doklad o vzdělání vydává, a to název, sídlo a identifikační číslo osoby,
b)  údaje osoby, jíž se doklad o vzdělání vydává, a to akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození,
c)  číslo dokladu o vzdělání a
d)  místo, datum vydání dokladu o vzdělání a podpis osoby jednající za ministerstvo nebo osoby jednající za akreditované zařízení.
(2)  Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání jsou
a)  uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,
b)  označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,
c)  číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
d)  uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,
e)  označení zdravotnického povolání,
f)  otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g)  podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.
(3)  Zvláštní náležitosti certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti jsou
a)  název certifikovaného kurzu,
b)  číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
c)  uvedení počtu hodin vzdělávacího programu,
d)  uvedení období absolvování vzdělávacího programu,
e)  uvedení činností, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče,
f)  otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g)  podpis odborného garanta kurzu.
(4)  Zvláštní náležitosti diplomu o specializaci jsou
a)  uvedení dne
Nahrávám...
Nahrávám...