dnes je 15.7.2024

Input:

71/2005 Sb., Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání, ve znění účinném k 23.10.2020

č. 71/2005 Sb., Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání, ve znění účinném k 23.10.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005
o základním uměleckém vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 3, § 8 odst. 1
70/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 a § 9
423/2020 Sb.
(k 23.10.2020)
mění § 8 odst. 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Organizace základního uměleckého vzdělávání
(1)  V základní umělecké škole (dále jen „škola”) lze zřizovat umělecký obor hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický. Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.
(2)  Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.
(3)  Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
(4)  Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.
(5)  Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.
(6)  Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.
(7)  V jednotlivých uměleckých oborech základního uměleckého vzdělávání (dále jen „vzdělávání”) se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka. Počet žáků v jednotlivých předmětech a odděleních a charakter skupinové a kolektivní výuky stanoví rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání.
(8)  Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek a termín vykonání zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.
(9)  Škola může organizovat akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí.
(10)  Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie, státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.
(11)  Bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání1) , a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není
Nahrávám...
Nahrávám...