dnes je 15.7.2024

Input:

276/2015 Sb., Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 276/2015 Sb., Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2015
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
224/2016 Sb.
(k 21.7.2016)
mění přílohy č. 1 a 4; nové přechodné ustanovení
451/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3, § 5 a § 7 a přílohy č. 2 a 4; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:
Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
§ 1
(1)  Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené
a)  poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a
b)  léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
(2)  Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „trvalé poškození zdraví”) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.
§ 2
(1)  Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení
a)  bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená
1.  pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
2.  nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b)  ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené
1.  pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
2.  nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(2)  Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění.
§ 3
(1)  Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.
(2)  Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou bodu v korunách českých.
§ 4
(1)  U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné.
(2)  U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění určí podle
Nahrávám...
Nahrávám...