dnes je 15.7.2024

Input:

27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2016
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
270/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 10, § 13, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20, § 23 a přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
270/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění přílohy č. 1 a 5
270/2017 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 13 odst. 3
416/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 5, § 16, § 17 a přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
244/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění přílohu č. 1
196/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu č. 1
248/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění; nová přechodná ustanovení
606/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák”) se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.
(2)  Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem.
ČÁST DRUHÁ
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2
Podpůrná opatření
(1)  Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.
(2)  Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola”) žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
(3)  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
(4)  Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni.
(5)  Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
§ 3
(1)  Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení. Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení zpravidla nedoporučuje, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení podle § 15.
(2)  Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro
Nahrávám...
Nahrávám...