dnes je 15.7.2024

Input:

232/2020 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

č. 232/2020 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
VYHLÁŠKA
ze dne 6. května 2020
o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., a podle § 51 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška upravuje podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020.
ČÁST DRUHÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
§ 2
(1)  Uvedl-li uchazeč na přihlášce střední školu nebo obor vzdělání, kde se koná jednotná přijímací zkouška, jako druhou v pořadí, koná jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
(2)  Ze závažných důvodů může Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum”) se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.
§ 3
Pozvánka k přijímací zkoušce
(1)  Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména informace o
a)  předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
b)  kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
c)  místu a čase konání školní přijímací zkoušky uchazeče v souladu s § 4 odst. 2,
d)  místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů podle § 2 odst. 1,
e)  obsahu přijímací zkoušky,
f)  označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
g)  formě přijímací zkoušky,
h)  seznamu povolených pomůcek pro její konání a
i)  organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
(2)  Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na adresu elektronické pošty, pokud je uvedena na přihlášce.
(3)  Termíny konání školní přijímací zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v řádném i náhradním termínu zveřejní ředitel školy nejpozději v termínu podle odstavce 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 4
Školní přijímací zkouška
(1)  Rozsah učiva ověřovaný školní přijímací zkouškou nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory středního
Nahrávám...
Nahrávám...