dnes je 15.7.2024

Input:

208/2023 Sb., Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče

č. 208/2023 Sb., Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2023
o terapeutických programech pro řidiče
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 150/2023 Sb., k provedení § 102a odst. 3 až 5, § 102b odst. 1 a § 102c odst. 2 a 3 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  podrobnosti obsahu, provádění a počet účastníků terapeutického programu,
b)  výši úhrady, jejíž zaplacení je podmínkou účasti na terapeutickém programu,
c)  výši paušální částky náhrady nákladů pro lektory a bližší podrobnosti jejího poskytování,
d)  podrobnosti o obsahu a provádění kvalifikačního kurzu pro lektory a zkoušky,
e)  rozsah a obsah průběžného vzdělávání lektorů,
f)  požadavky na akreditovaný psychoterapeutický výcvik a
g)  vzor certifikátu o absolvování terapeutického programu.
§ 2
Podrobnosti obsahu terapeutického programu
Obsahem terapeutického programu je
a)  rozbor protiprávního jednání spáchaného účastníky terapeutického programu, okolností spáchání tohoto protiprávního jednání a jeho dopadů,
b)  rozbor závažného protiprávního jednání v provozu na pozemních komunikacích, včetně protiprávního jednání, pro které bývá nejčastěji pozbyto řidičské oprávnění,
c)  přiblížení dopadů užití alkoholu a jiných návykových látek na řidičské schopnosti účastníků terapeutických programů,
d)  nácvik zvládání emočně vypjatých situací při řízení motorového vozidla,
e)  zvýšení povědomí o potřebách a postojích ostatních účastníků silničního provozu v rámci silničního provozu,
f)  rozbor rizikového jednání účastníků silničního provozu a jeho prevence,
g)  opakování povinností účastníků silničního provozu a následky jejich nedodržování,
h)  výklad pravidel silničního provozu a dalších témat souvisejících s bezpečností silničního provozu a
i)  osvojení si možných osobních strategií vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chování účastníků terapeutického programu v silničním provozu.
§ 3
Provádění terapeutického programu
(1)  V rámci terapeutického programu se lektor zaměřuje
a)  v první části terapeutického programu na nastavení pravidel skupiny účastníků terapeutického programu,
b)  ve druhé části terapeutického programu na rekapitulaci protiprávního jednání, které bylo spácháno účastníky terapeutického programu, a okolnosti spáchání tohoto protiprávního jednání a obecný rozbor závažného protiprávního jednání v dopravě,
c)  ve třetí části terapeutického programu na rozbor obecných postojů ke konzumaci alkoholu a jiných návykových látek, dopadů jejich užití na řízení motorového vozidla, pravidla provozu na pozemních komunikacích a bezpečnost jízdy,
d)  ve čtvrté části terapeutického programu na rozbor průřezových témat zvolených
Nahrávám...
Nahrávám...