dnes je 15.7.2024

Input:

16/2005 Sb., Vyhláška o organizaci školního roku, ve znění účinném k 1.9.2022

č. 16/2005 Sb., Vyhláška o organizaci školního roku, ve znění účinném k 1.9.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o organizaci školního roku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
322/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění přílohu
322/2008 Sb.
(k 1.9.2010)
mění přílohu
111/2012 Sb.
(k 5.4.2012)
mění § 3 odst. 1
189/2014 Sb.
(k 1.9.2016)
mění přílohu
217/2019 Sb.
(k 14.9.2019)
mění § 4 odst. 6
217/2019 Sb.
(k 1.9.2022)
mění přílohu
200/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 3 odst. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.
§ 2
Organizace školního roku
(1)  Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.
(2)  První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června.
(3)  Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.
(4)  Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy.
(5)  Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny1) ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelem.
§ 3
Termíny vydávání vysvědčení
(1)  V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria. Žákům třetího ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky.
(2)  V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.
§ 4
Školní prázdniny
(1)  Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.
(2)  Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(3)  Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.
(4)  Pololetní prázdniny trvají
Nahrávám...
Nahrávám...