dnes je 15.7.2024

Input:

Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.26
Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE O ZÁSADÁCH PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Účetní jednotka: ............................

Označení: ................................. Číslo:..........................................

Zpracoval: ................................. Kontroloval:..................................

Platnost: .................................... Závaznost:....................................

Datum vydání: ............................ Vydává: .....................................

Nahrazuje: ................................. Doplňuje:......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: ......................................

Čl. 1

Položky časového rozlišení

1.1 Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8 ZoÚ); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Účetní jednotka uplatňuje metodu časového rozlišení nákladů a výnosů v případech vymezených zvláštními právními předpisy1) s použitím účtů v účtové skupině 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv tj.

381 – Náklady příštích období

383 – Výdaje příštích období

384 – Výnosy příštích období

385 – Příjmy příštích období

1.2 Účty dle odst. 1.1 použije účetní jednotka v případech, kdy zná období, kam náklad nebo výnos časově a věcně náleží, zná účel a zná přesnou výši částky. V případech, kdy není známa přesná výše částky, použijí se dohadné položky dle Směrnice č.... o zásadách pro tvorbu dohadných položek.

1.3 Časově se nerozlišují účetní případy, které měly být zaznamenány v již uzavřených účetních obdobích, za které byla účetní závěrka schválena zmocněným orgánem (viz Čl. č... Směrnice č... Organizační řád), pokud se o nich účetní jednotka dozví v běžném účetním období.

1.4 Časově se nerozlišují v běžném účetním období a to ani v rámci uzavírání účetnictví k rozvahovému dni zejména:

 • náklady a výnosy z realizovaných kursových rozdílů,

 • náklady na odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného zaúčtované v běžném účetním období,

 • náklady a snížení nákladů souvisejících s tvorbou rezerv v běžném účetním období,

 • náklady na tvorbu opravných položek v běžném účetním období,

 • výnosy ze snížení nebo zrušení opravných položek v běžném účetním období

 • výnosy z přijatých darů a dědictví,

 • náklady na splatnou daňovou povinnost za běžné zdaňovací období,

 • výnosy související s čerpáním peněžních fondů za běžné účetní období,

 • náklady na zůstatkovou cenu prodaného majetku, nebo majetku vyřazeného likvidací v běžném účetním období,

 • výnosy z odepsaných pohledávek, pokud k jejich časovému rozlišení není právní důvod.

1.5 Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů jak z hlavní tak z hospodářské činnosti.

Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad:

a) náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,

b) opravy nákladů nebo výnosů předcházejících účetních období, které nejsou významné, se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají,

c) náhrady vynaložených nákladů předcházejících účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období,

d) náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě:

 1. nákladů příštích období,
 2. výdajů příštích období,

e) výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě:

 1. výnosů příštích období,
 2. příjmů příštích
Nahrávám...
Nahrávám...