dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je fyzická osoba

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.15.11
Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO – dárcem je fyzická osoba

Blažena Petrlíková

Darovací smlouva – dárcem je fyzická osoba

(PRO ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY)

Smluvní strany:

Jméno a příjmení:.........................

Trvalý pobyt: adresa včetně směrovacího čísla

Datum narození: .........................

(dále jen "dárce“),

a

Název: název ŠPO tak, jak je uveden v rejstříku

Sídlo: .........................

IČO: .........................

Registrace: .........................................

Akreditace MŠMT: .........................................

Číslo účtu: ......................... vedeného u peněžního ústavu: ................

Zastoupený jméno a příjmení ředitele ŠPO (var. statutárního zástupce ŠPO)

(dále jen "obdarovaný“),

uzavřeli podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu:

Článek I

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru v částce ................ Kč (slovy: .............................), která bude převedena na účet obdarovaného číslo.............. /kód banky, vedený u peněžního ústavu ..........................................

1.2 Poskytnutý dar je určen na financování hlavního poslání ŠPO, jmenovitě na ...................... ................................... S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Článek II

Práva a povinnosti dárce

2.1 Dárce se zavazuje obdarovanému předmět daru bezplatně převést do vlastnictví, a to nejdéle do třiceti dnů od podpisu této smlouvy.

2.2 Povinnost darovat se vztahuje i na dědice dárce, pokud ten před poukázáním částky zemře. Pak se jedná o odkaz ve smyslu § 2063 NOZ.

2.3 Dárce má právo od smlouvy odstoupit a požadovat na obdarovaném odevzdání daru, nebo dokonce poskytnutí daru obdarovanému odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.

2.4 Dárce může odepřít poskytnutí daru a odstoupit od této smlouvy v případě zániku právní osobnosti obdarovaného, v případě jeho úpadku nebo v případě prokázaného vážného porušení školského zákona nebo právního předpisu, podle kterého byl obdarovaný založen nebo zřízen.

2.5 Dárce si

Nahrávám...
Nahrávám...