dnes je 15.7.2024

Input:

Významnost položek v účetnictví pro PO

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11
Významnost položek v účetnictví pro PO

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE K VYMEZENÍ VÝZNAMNOSTI POLOŽEK V ÚČETNICTVÍ

pro příspěvkové organizace

Označení: .................................... Číslo:..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval:..................................

Platnost:....................................... Závaznost:....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: .....................................

Nahrazuje:.................................... Doplňuje: .....................................

Počet stran: .................................. Přílohy: ......................................

Hlava I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice upravuje základní postupy při stanovení významnosti položek v účetnictví tak, aby účetní záznamy byly průkazné, srozumitelné, úplné a správné a aby účetní závěrka sestavená na jejich základě srozumitelně podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba (dále jen "uživatel"), která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.

1.2 Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. Informace se považuje za spolehlivou, jestliže splňuje požadavek § 7 odst. 1 ZoÚ a je-li úplná a včasná. Informace je včasná, je-li získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání, pokud tyto náklady nepřevýší přínosy plynoucí z této informace. Informace je srovnatelná, jestliže splňuje požadavky stanovené v § 7 odst. 3 a 5 ZoÚ. Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi. U některých vybraných účetních jednotek podle § 1 odst. 3 ZoÚ se považuje za významnou též informace o ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000 Kč a u samostatných hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných movitých věcí ve výši nad 40 000 Kč. Informace je srozumitelná, jestliže splňuje požadavky stanovené v § 8 odst. 5 ZoÚ.

1.3 Za nevýznamnou se považuje taková položka, která z hlediska účetnictví PO:

 • nijak podstatně neovlivňuje pohled a úsudek uživatele účetní závěrky na finanční situaci,

 • náklady na získání informace o položce by převýšily ocenění samotné položky případně význam jejího zobrazení v účetnictví,

 • nemá významný dopad na výsledek hospodaření zachycený v účetnictví.

1.4 V souladu s § 1 odst. 3 ZoÚ je příspěvková organizace některou vybranou účetní jednotkou tzn., že i u  PO se považuje za významnou informace o ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000 Kč. U samostatných hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných movitých věcí ve výši nad 40 000 Kč. V případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku postupuje při posuzování významnosti při zobrazení tohoto majetku v účtové třídě 0 v souladu s § 11 odst. 6 písm. a) a § 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 410/2009 Sb.") a podle Směrnice č. .... k účtování a evidenci drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM).

1.5 Všechny ostatní položky v účetnictví PO, které nejsou vymezeny v odst. 1.3 této směrnice, se považují v PO za významné. Je povinna o nich účtovat v účetních knihách s použitím příslušných účetních metod a vykazovat je v položkách účetní závěrky předepsaným způsobem.

1.6 Kritéria významnosti položek se posuzuje s ohledem na okamžik a způsob jejich zobrazení v účetních knihách, účetních výkazech včetně přílohy a v informačních záznamech, které účetní jednotka sestavuje a zveřejňuje je následně ve výročních zprávách.

Čl. 2

Položky posuzované z hlediska významnosti

2.1 Významnost informace o skutečnosti, která je předmětem účetnictví je obecně posuzována ve vztahu k jejímu uživateli a možnosti ovlivnění jeho úsudku nebo rozhodování (viz § 19 odst. 7 ZoÚ). Uživatelem se v tomto smyslu rozumí nejen uživatel účetní závěrky sestavované účetní jednotkou, ale též uživatel účetních výkazů sestavených za Českou republiku, příp. za dílčí konsolidační celek státu. Účetní jednotka v tomto případě postupuje buď v souladu s jiným právním předpisem, nebo podle vnitřního předpisu, který stanoví pravidla významnosti, a to například způsobem stanovení procentní hranice, určením jednotlivých druhů účetních případů, stanovením jiných limitů, případně kombinací těchto způsobů.

2.2 Ve vztahu k mezitímní účetní závěrce se považují za významné informace související s použitím účetních metod a s účetními operacemi k rozvahovému dni pouze ve vztahu k dalším informacím, které jsou účetní jednotkou předávány do centrálního systému účetních informací státu, příp. vyžadovány podle jiných právních předpisů.

2.3 Účetní jednotka posuzuje z hlediska významnosti v účetních knihách položky na rozvahových účtech a v účetní závěrce:

 • rozdíly v ocenění některých druhů majetku, např. v případě lesních porostů při oceňování podle zvláštních právních předpisů4),

 • pohledávky nesplacené věřiteli do lhůty splatnosti.

------------

1) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

2) § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., České účetní standardy pro účetní jednotky, které postupují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4) § 14 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Hlava II.

Kritéria významnosti

Čl. 3

Kritéria významnosti aktiv, pasiv a položek nákladů a výnosů

3.1 Kritéria významnosti aktiv v peněžním vyjádření se stanovují takto:

(variantně: kritéria lze stanovit též procentem ze srovnávacího základu)

3.1.1 Za kritérium hodnocení významnosti pro účely tvorby opravných položek se považuje v případě:

 • rozdílů v ocenění některých druhů majetku, např. v případě lesních porostů částky převyšující hodnotu .... Kč,

 • položek dlouhodobého nehmotného majetku vymezených § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se za významnou považuje částka přesahující hodnotu 60 000 Kč,

 • položek drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v § 11 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. se za významnou považuje částka přesahující hodnotu ..... Kč,

 • položek samostatných hmotných movitých věcí nebo souborů hmotných movitých věcí vymezených v § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se za významnou považuje částka přesahující hodnotu 40 000 Kč,

 • položek drobného dlouhodobého hmotného majetku vymezeného v § 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se za významnou považuje částka přesahující hodnotu ..... Kč,

 • pohledávek po lhůtě splatnosti

Nahrávám...
Nahrávám...