dnes je 15.7.2024

Input:

Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.14
Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu

Vnitřní směrnice ředitele školy

vydaná na základě § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a na základě 4 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění.

I.

Vydání opisu vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu1 (dále jen "opis")

1) Vydá škola na základě písemné žádosti:

a) osobě, jíž byl vydán prvopis nebo

b) jejímu zákonnému zástupci.

2) Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu.

3) Opis se opatřuje:

a) Doložkou "Tento opis doslovně souhlasí s prvopisem,

b) otiskem úředního razítka právnické osoby vykonávající činnost školy,

c) jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila,

d) datem vydání opisu.

V případě, že je prvopis tvořen více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školy2

II.

Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "stejnopis")

1) Vydá škola na základě písemné žádosti:

a) osobě, jíž byl vydán prvopis nebo

b) jejímu zákonnému zástupci.

2) Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu3, popř. není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu.

3) Stejnopis se opatří:

a) podpisy osob, které podepsaly prvopis nebo,

pokud nelze opatřit těmito podpisy, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem "v. r."

b) razítkem použitým na prvopisu nebo,

pokud nelze opatřit otisk razítka použitého na prvopisu, namísto tohoto otisku zkratku "L. S."

c) doložkou "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem".

4) K doložce se uvede:

a) jméno, příjmení a podpis ředitele školy,

b) název právnické osoby, která stejnopis vydala,

c) otisk razítka,

d) datum vyhotovení stejnopisu.

V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou se všemi náležitostmi každý list. Vydání stejnopisu se eviduje v příslušné evidenci školy.

Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis škola, která ukládá její dokumentaci, nebo jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání, pokud jí žadatel o vystavení stejnopisu předloží kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat, pořízené podle zákona o archivnictví a spisové službě nebo ověřené podle zákona o ověřování.

Pokud byla dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vztahuje, zničena, vydá škola o této skutečnosti

Nahrávám...
Nahrávám...