dnes je 15.7.2024

Input:

Vedení knih operativní evidence

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7
Vedení knih operativní evidence

Jaroslava Svobodová

VEDENĺ KNIH OPERATIVNĺ EVIDENCE

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo: ..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................

Čl. 1

Obecná ustanovení

1.1 Příspěvková organizace uvádí ve svém vnitřním předpisu způsob vedení knih operativní evidence, popis obsahových náležitostí knih operativní evidence včetně seznamu knih operativní evidence.

1.2 Seznam knih operativní evidence je úplný a je zpracován za účelem doplnění vnitřního kontrolního systému.

1.3 Seznam knih operativní evidence je průběžně aktualizován ve smyslu případných změn ostatních vnitřních předpisů.

Čl. 2

Účel a zaměření

2.1 Knihy operativní evidence jsou vedeny za účelem:

 • ochrany majetku,

 • obhospodařování majetku,

 • evidence majetku,

 • inventarizace majetku,

 • provádění oprav a udržování hmotného majetku,

 • účtování o majetku, pohledávkách a závazcích

v duchu a v souladu s ostatními vnitřními normami, které tvoří součást vnitřního kontrolního systému.

2.2 Knihy operativní evidence jsou doplňkem celé zpravodajské základny, tvořené v organizaci:

 • prvotní evidencí,

 • operativně technickou evidencí,

 • finančním účetnictvím,

 • manažerským účetnictvím,

 • statistikou.

Čl. 3

Seznam

1. Spisová kniha došlé pošty

2. Spisová kniha odeslané pošty

 • vede oddělení spisovny

3. Archivní kniha

 • vede oddělení archivace a skartace

4. Pokladní kniha

 • příjmové doklady

 • výdajové doklady

 • vede pokladna

5. Kniha došlých faktur

6. Kniha vydaných faktur

 • vede finanční účtárna

7. Saldokonto dodavatelů

8. Saldokonto odběratelů

 • vede finanční účtárna

9. Knihy analytické evidence:

 • mzdové listy

 • důchodové listy

 • vede finanční účtárna

10. Kniha poskytnutých záloh

 • provozních

drobného vydání

 • cestovného

 • vede finanční účtárna

11. Inventární karty majetku

 • vede odbor majetkové evidence

12. Skladové karty

13. Osobní karty

 • vede odbor skladové evidence

14. Inventární karty – místní seznamy

 • vede odbor majetkové evidence

15. Kniha jízd

 • vede odbor autoprovozu

16. Knihy o způsobu a počtu vydaných zakázek, výběrových šetření

 • vede odbor investiční

a další .........

Čl. 4

Způsob vedení knih

Knihy operativní evidence jsou vedeny na předepsaných vzorech v uspořádání a číselné řadě tak, aby bylo nepochybně možno zjistit:

 • původ dokladu,

 • den vzniku hospodářské operace,

 • den vzniku účetního případu,

 • způsob oběhu dokladu prostřednictvím pravomocí a kompetencí,

 • způsob uložení podle příslušného identifikátoru v souladu s archivačním uspořádáním v organizaci.

Čl. 5

Odpovědnost

5.1 Knihy operativní evidence jsou vedeny pomocí záznamů a v počítačovém uspořádání.

5.2 Jednotliví odpovědní pracovníci ve smyslu organizačního řádu zajišťují:

 • správnost, čitelnost a úplnost jimi vedené operativní evidence,

Nahrávám...
Nahrávám...