dnes je 15.7.2024

Input:

Určení nástupu dovolené na zotavenou

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.3
Určení nástupu dovolené na zotavenou

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

............................

..............................

V ................... dne ...................

Určení nástupu dovolené na zotavenou

Vážený pane Nováku,

v souladu s ustanovením § 217 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto určuji nástup dovolené na zotavenou za kalendářní rok 2023 v trvání 14 dnů, a to v době od ............. do ................. včetně.

Dovoluji si Vás požádat, abyste po dobu své nepřítomnosti v práci předal veškeré nezbytné podklady panu ................., který Vás bude v době Vaší dovolené zastupovat a seznámil jej zejména s úkoly, které nesnesou odkladu. Současně Vás žádám o sdělení telefonického kontaktu pro případ naléhavé potřeby konzultace v době Vaší nepřítomnosti.

S pozdravem

............................................................

(zaměstnavatel)

Komentář:

Čerpání dovolené upravuje § 217 a násl. zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel, a to podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace, případně rady zaměstnanců. Pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, sestavuje rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel sám. V případě, že by zaměstnavatel vydal rozvrh čerpání dovolené bez předchozího souhlasu odborové organizace nebo rady zaměstnanců, nezpůsobí to neplatnost takového rozhodnutí.

Při sestavování rozvrhu čerpání dovolené zaměstnavatel přihlíží k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance a určuje dobu čerpání tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo. Zaměstnanci ale nevzniká právo na čerpání dovolené v plánovaném termínu – určení čerpání dovolené je téměř výhradně právem zaměstnavatele a zaměstnavatel rozhoduje o tom, kdy bude zaměstnanec dovolenou čerpat.

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit čerpání dovolené i v případě, pokud zaměstnanec dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže předpokládá, že tyto podmínky do konce kalendářního roku, případně do skončení pracovního poměru, splněny budou.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci písemně oznámit určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době (to bude zpravidla v případech, kdy je dovolená určena na žádost zaměstnance).

V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci dovolenou v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny v celku, ledaže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na jiné délce čerpáno dovolené.

Zaměstnavatel nesmí určit dobu čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným, nebo kdy čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Na dobu ostatních překážek v práci smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost. Pokud zaměstnankyně požádá zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení

Nahrávám...
Nahrávám...