dnes je 15.7.2024

Input:

Směrnice školy o pravidlech spolupráce s odborovou organizací

27.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Směrnice školy o pravidlech spolupráce s odborovou organizací

Jaroslava Pfeilerová

Směrnice školy o pravidlech spolupráce s odborovou organizací

Tato směrnice upravuje způsob spolupráce školy ....................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jako "škola" nebo též jako "zaměstnavatel") s odborovou organizací.

Tato směrnice je vydávána na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce").

1. Za školu jednají s odborovou organizací zaměstnanci, kteří jsou k tomuto jednání oprávněni podle organizačního řádu školy.

2. Za odborovou organizaci jedná se školou její orgán, který je k tomu příslušný podle jejích stanov.

3. Škola je povinna spolupracovat s odborovou organizací v rozsahu stanoveném zákoníkem práce. Postavení odborů ve vztahu ke škole se týká:

A. Práva na spolurozhodování. V případě, kdy zákoník práce nebo jiný právní předpis vyžaduje, aby před provedením určitého právního úkonu nebo k přijetí určitého opatření zaměstnavatele byl dán souhlas příslušným odborovým orgánem, bude chystaný právní úkon se zástupcem odborové organizace projednán. Právní úkony nebo opatření zaměstnavatele, před jejichž provedením je příslušným právním předpisem nařízeno spolurozhodování zaměstnavatele s odborovou organizací, jsou vymezeny v příloze této směrnice.

B.Práva na projednávání. Zaměstnavatel je povinen seznámit odborový orgán s určitým právním úkonem nebo s plánovaným opatřením a požádat jej o stanovisko. Zaměstnavatel musí před přijetím rozhodnutí věc s odbory konzultovat a předem určit lhůtu (zde je vhodné stanovit přiměřenou lhůtu, např. 30 dnů), aby měl odborový orgán odpovídající časový prostor se k návrhu vyjádřit. Dále je zaměstnavatel povinen odborovému orgánu v dostatečném předstihu (zde je vhodné stanovit přiměřenou lhůtu, např. 30 dnů) poskytnout související doklady a informace. Případy, kdy je zaměstnavatel povinen s odborovými orgány příslušné opatření projednat, jsou vymezeny v příloze této směrnice.

C.Práva na informace. Ve vymezených případech zaměstnavatel nebude žádat odborovou organizaci o projednání nebo spolurozhodování při uskutečnění svých opatření. Provedení příslušných úkonů je plně v pravomoci zaměstnavatele. V těchto případech, kdy bude zaměstnavatel rozhodovat sám, nebude vyžadovat stanovisko odborové organizace a bude ji pouze informovat. Výčet případů, kdy je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci, je uveden v příloze této směrnice.

D.Práva na provádění kontroly. Jedná se o právo na provádění kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které vyplývá z ustanovení § 322 zákoníku práce.

4. Při kolektivním vyjednávání se škola a odborová organizace řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a zákonem o kolektivním vyjednávání. Cílem kolektivního ujednání je uzavření kolektivní smlouvy.

5. Funkcionářům odborové organizace poskytne škola k výkonu jejich činnosti pracovní volno s náhradou platu v nezbytně nutném rozsahu. Činností se rozumí výkon oprávnění odborové organizace ve smyslu předchozích ustanovení. Zaměstnancům, členům odborové organizace, poskytne škola pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu pro konání voleb a pro účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, pokud je nelze vykonat v době volna.

6. Škola umožní konání voleb do odborového orgánu v termínu a na místě dohodnutém s dosavadním odborovým orgánem, a to i během pracovní doby.

7. Tato směrnice bude k dispozici na jednotlivých pracovištích školy k nahlédnutí všem zaměstnancům školy.

8. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem (datum např. 1.9.2015 )....................... a je vydána na dobu určitou do (datum – např. 30.6.2016) ........................

9. V případě změn v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení této směrnice bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, je ředitel školy povinen vydat bez zbytečného odkladu novou směrnici.

V ................................ dne ....................

..................................................

ředitel školy

PŘÍLOHA

Přehled druhů spolupráce odborové organizace a školy podle jednotlivých oblastí činnosti tak, jak vyplývají ze zákoníku práce a jiných právních předpisů

Případy, kdy je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci o svých opatřeních (zejména podle ustanovení § 38 odst. 3, § 279, § 287 zákoníku práce):

- ekonomická a finanční situace zaměstnavatele a její pravděpodobný vývoj – vývoj platů, průměrného platu a jeho jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak,

- činnosti zaměstnavatele, jejich pravděpodobný vývoj, jejich důsledky na životní prostředí a jeho ekologická opatření,

- právní postavení zaměstnavatele a jeho změny, převažující činnost zaměstnavatele označené kódem klasifikace ekonomické činnosti, vnitřní uspořádání a osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněné změny v předmětu činnosti zaměstnavatele,

- základní otázky pracovních podmínek a jejich změn,

- záležitosti v rozsahu stanoveném v § 280 zákoníku práce (blíže popsáno u "projednání“),

- opatření, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,

- nabídka volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou,

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až106 odst. 1 a § 108 zákoníku práce a zvláštním zákonem,

- záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení Evropské rady zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294 zákoníku práce,

- nově sjednané pracovní poměry,

- hromadné propouštění,

- přehled rozvázaných pracovních poměrů,

- přechod práv a povinností,

- vývoj mezd a platů.

Případy, kdy je zaměstnavatel povinen plánovaná opatření projednat s odborovou organizací (zejména podle ustanovení § 287 odst. 2 zákoníku práce):

-ekonomická situaci zaměstnavatele,

- množství práce a pracovní tempo,

- změny organizace práce,

- systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,

- systém školení a vzdělávání zaměstnanců,

- opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,

- převody zaměstnanců,

vydávání pracovněprávních předpisů, návrhy ostatních předpisů týkajících se zaměstnanců,

- převedení

Nahrávám...
Nahrávám...