dnes je 15.7.2024

Input:

Školní řád - základní škola

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2
Školní řád – základní škola

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Školní řád 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

ŠKOLNÍ ŘÁD

Článek I

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – školní řád.

Školní řád upravuje:

  • provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole,

  • podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole,

  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

  • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků,

  • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Článek II

Organizace vyučování, provoz a vnitřní režim školy

1. Provoz a vnitřní režim při činnostech ve škole

a) Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem jednotlivých tříd.

b) S týdenním vyučovacím rozvrhem jsou seznámeni na začátku měsíce září příslušného školního roku zákonní zástupci žáka prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků žáků.

c) Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem zákonným zástupcům třídní učitel proti podpisu v žákovských knížkách nebo deníčcích žáků. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích hodin během školního roku.

d) Vyučování začíná v 8.00 hodin. Ředitel může ve výjimečných případech povolit dřívější začátek vyučování, nejdříve však v 7.00 hodin.

e) Žáci mohou vstoupit do budovy školy a pobývat v ní nejdříve 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

f) Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování, tj. v 7.40 hodin při zahájení první vyučovací hodinou, v zimním období v 7.00 hodin, v jinou dobu pouští žáky do školy pověřený zaměstnanec školy.

g) Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo určené, to znamená do šatny žáků, přezouvají se a odcházejí do tříd. Pokud žák přijde z nějakého důvodu do školy později, domluví se se službou třídy, případně školníkem.

h) Po ukončení vyučování doprovází žáky do šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, odvede do jídelny.

i) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Během dopoledního vyučování se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut.

j) Rozvrh hodin:

Hodina   
0.  7:05 – 7:50  
1.  8:00 – 8:45  
2.  8:55 – 9:40  
3.  Atd.  
4.   
5.   
6.   
Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním  13:30 – 14:30  
7.  14:30 – 15:15  
8.  15:25 – 16:10  

2. Provoz a vnitřní režim při činnostech mimo místo, kde škola organizuje vzdělávání

a) O vzdělávání a akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků informováni nejpozději ... dnů předem, a to formou zápisu do žákovských knížek a zveřejněním informace na webových stránkách školy. Informace o vzdělávání a akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, obsahují sdělení za začátku a konci konání vzdělávání nebo akce, o místě shromáždění žáků před zahájením vzdělávání nebo akce, o místě rozchodu žáků po ukončení vzdělávání nebo akce, případně další nutné organizační pokyny.

b) Podmínkou účasti žáka na vzdělávání a akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je v některých případech doložení informací, které mají vliv na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (např. informace o tom, zda je žák plavec, informace o alergiích), případně informací o zdravotním stavu žáka (potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti žáka).

c) Po celou dobu vzdělávání a akcí mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je nad žáky vykonáván dohled. Jestliže místem shromáždění žáků není místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola dohled nad žáky na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění žáků.

d) Před vzděláváním nebo akcemi mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví. Při pobytu v ubytovacích zařízeních nebo jiných zařízeních se žáci řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

e) Jestliže se žáci účastní soutěží, bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a po dobu dopravy ze soutěže zajišťuje škola, pokud se zákonný zástupce žáka nedohodne se školou jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka organizátor soutěže.

3. Docházka do školy

a) Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností zákonného zástupce dítěte.

b) Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.

c) Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů. Uvolnění z vyučování poskytuje třídní učitel (dále jen TU). Ředitel školy rozhoduje v případě, že mezi TU a zákonnými zástupci žáka nedojde k dohodě. Nepřítomnost předem známou oznámí zákonní zástupci žáka TU předem.

d) Před ukončením může žák opustit školu pouze na písemnou žádost zákonného zástupce. Svršky a obuv si vyzvedne pod dozorem šatnáře v šatně.

e) Návštěvu lékaře plánuje žák zásadně v době mimo svůj rozvrh hodin. Ve výjimečných případech žádají zákonní zástupci žáka písemně o uvolnění, pokud není nebezpečí z prodlení.

f) Zákonní zástupci informují o nepřítomnosti žáka ve škole TU nejlépe tentýž den, nejpozději druhý den. Pokud tak neučiní, je TU povinen zjistit, kde se žák nachází.

g) Po příchodu do školy každý žák, který nebyl ve škole, předloží bez zbytečného odkladu TU omluvenku podepsanou zákonným zástupcem.

h) V případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování, může základní škola – pokud to považuje za nezbytné – po dohodě s lékařem a zákonným zástupcem žáka požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka.

i) Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nepřesahuje tři dny školního vyučování.

j) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje v souladu s metodickým pokynem č. j. 2004/7618-21 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

4. Docházka žáků do školní družiny

a) Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 6.00 do 8.00 a od 11.40 do 16.45 hodin.

b) Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.

c) Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU.

d) Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě doby sjednané v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.

e) Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.

f) Pobyt žáků v ŠD končí v 16.45 hodin. Pokud zůstane žák ve ŠD i po 17.00 hodině, řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ - v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat zákonné zástupce žáka, popřípadě Policii ČR.

5. Organizace zájmové činnosti

a) Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků. Činnost zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdnin). Režim zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků. S režimem kroužku, který žák navštěvuje, jsou seznámeni zákonní zástupci žáka proti podpisu v žákovské knížce, v deníčku nebo na jiném průkazném tiskopise.

b) Za příchod a odchod žáků kroužku do školy a ze školy odpovídá pedagog, který také vede odpovídající dokumentaci - deník kroužku. Činnost kroužku trvá maximálně do 16.45 hodin.

6. Podmínky školního stravování, splatnost úplaty za školní stravování

a) Školní stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává ...... (doplní se název právnické osoby).

b) Žákovi má v rámci školního stravování právo denně odebrat oběd.

c) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

d) Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění, podle cen potravin v místě obvyklých.

e) Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, nedohodne-li se ředitel základní školy se zákonným zástupcem žáka jinak.

7. Pravidla chování žáků

a) Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém jednání má na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto pravidlo a ve škole i mimo školu dojde k šikanování, krádeži či jiné škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu školy.

b) Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby při setkání hlasitě, při vstupu dospělé osoby do třídy povstáním. Do školy chodí žák čistě a vhodně oblečen.

c) Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám školy. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

d) Pro vstup do školní budovy a odchod ze školy používá hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání a zavírání, bezdůvodně nepoužívá a neničí zvonek. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno svévolně opouštět školní budovu.

e) Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávce se pohybuje v podlaží své třídy - okna ve třídě jsou zavřena, dveře do třídy otevřené. O každé přestávce má žák možnost navštívit bufet v budově školy. Navrátit se musí před zahájením vyučovací hodiny. Žáci se řídí pokyny dozírajícího učitele.

f) Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken školy. Používání mobilních telefonů není dovoleno, v době vyučování musejí být mobilní telefony vypnuty, mohou být používány výjimečně jako kalkulátory. V případě, kdy si žák nemůže mobilní telefon opatrovat (např. v hodinách TV), předá tento telefon do úschovy příslušnému vyučujícímu. Pouze v tomto případě škola odpovídá za jeho ztrátu.

g) Přecházení do odborných učeben se řídí režimem, který žákům stanoví TU, resp. správce odborné učebny. Žáci přecházejí ukázněně a všichni najednou!

h) Do všech odborných učeben včetně tělocvičen je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. Do tělocvičny vstupuje žák v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Žáci se řídí řády těchto učeben.

i) Žáci vstupují do kanceláří, kabinetů a sborovny školy pouze na vyzvání zaměstnance školy.

j) Žák se v době mimo příchodu do školy a odchodu ze školy nesmí zdržovat v prostoru šaten. Provoz třídní šatny se řídí nařízením třídního učitele.

k) Žáci, kteří přicházejí do školy na odpolední vyučování nebo do zájmových kroužků, čekají na vyučujícího nebo vedoucího u vrátnice. Do budovy vstupují společně s ním. Povinností vyučujícího nebo vedoucího je, aby žáky také odvedl. Jeho dozor nad žáky končí ve chvíli, kdy poslední žák opustí budovu školy.

l) V jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny, dbají pokynů dozírajících, pohybují se opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo vylití jídla. Příchod žáků do jídelny je řešen nařízením ŘŠ. Předplacené svačinky si žáci vyzvednou o přestávce mezi první a druhou vyučovací hodinou, která je dvacetiminutová. Zbytky jídel žáci dávají do odpadkových košů.

m) Žáci se přezouvají a převlékají zásadně v šatnách, při hodinách tělocviku v šatnách u tělocvičny. V šatně nesmějí nechat peníze, drobné předměty jako šály, rukavice, čepice, deštníky apod., také obutí a oblečení v ceně nad 1.000 Kč. Všechny tyto předměty si bere žák s sebou do třídy (boty v igelitovém sáčku) a sám se stará, aby mu nebyly odcizeny.

n) Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které pořádá škola.

i) Žáci jsou povinni dbát na hygienu, zejména před jídlem, po tělovýchovných činnostech a činnostech výtvarných a pracovních výchov, také po použití WC.

j) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při jiných školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit svému třídnímu učiteli nebo někomu z pedagogického dozoru.

k) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele.

l) Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny dozírajících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské zájezdy, školy v přírodě aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů pedagogického pracovníka školy. Žáci druhého stupně ZŠ se mohou sejít s vyučujícím před akcí na určitém místě a v určitý čas. Totéž platí o rozchodu žáků po akci. Pedagogický dozor musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem. O místě a času srazu a rozchodu musí pedagog informovat zákonné zástupce žáka předem prostřednictvím žákovské knížky nebo deníčku žáka.

m) Žákům je v době školního vyučování zakázáno používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. Výjimkou je jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

8. Vzájemná informace školy a zákonných zástupců žáků o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků

a) Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku (zpravidla v září) nebo na konci roku předchozího o organizaci vyučování, způsobu stravování, mimoškolních aktivitách a provozu školní družiny prostřednictvím žákovských knížek nebo jinou vhodnou formou.

b) Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o všech podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy, faxové číslo, e-mailová adresa školy, jména vedoucích pracovníků školy a třídního učitele, výchovného poradce a protidrogového koordinátora atd. prostřednictvím žákovských knížek.

c) Škola podává zákonným zástupcům denně prostřednictvím žákovských knížek informace o prospěchu a chování žáka či jiná velmi závažná sdělení týkající se žáka.

d) Zákonní zástupci žáka mohou denně žádat informace třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka o prospěchu, chování a důležitých záležitostech týkajících se žáka vždy před zahájením vyučování nebo po domluvě s těmito pedagogickými pracovníky v jinou dobu.

e) Škola informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování, a to formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. V případě náhlého zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně.

f) Škola informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování za pololetí školního roku formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem z třídního výkazu.

g) Zákonní zástupci žáků mají právo v určených hodinách daných organizací školy nebo po domluvě s výchovným a protidrogovým poradcem žádat schůzku, podat informace, žádat radu atd. Vymezené hodiny pro tento účel jsou oznámeny na začátku školního roku v žákovských knížkách nebo deníčcích žáků.

h) Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u všech učitelů, vychovatelů nebo ředitele školy.

i) Zákonní zástupci žáků informují třídního učitele, vyučujícího nebo ředitele školy o každé změně zdravotního stavu žáka, která by mohla mít vliv na změnu chování, soustředěnost, únavu apod., a to neprodleně.

j) Pokud žák musí ze zdravotních důvodů v době školního vyučování používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení, oznámí zákonní zástupci žáků písemně tuto skutečnost řediteli školy včetně vymezení nezbytného rozsahu jeho užití.

k) Zákonní zástupci žáka omlouvají nepřítomnost žáka podle výše uvedených ustanovení školního řádu.

l) Zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy

Nahrávám...
Nahrávám...