dnes je 15.7.2024

Input:

Přílohy směrnice řízení rizik v PO

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.13.1
Přílohy směrnice řízení rizik v PO

Mgr. Pavel Bláha


Pro zpracování byl využit vzor Karty rizika z Metodického pokynu č. 11 z 31. 3. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, který byl přiměřeně doplněn a upraven.

Příloha č. 1 – Karta rizika

Agenda, v jejichž činnosti se riziko vyskytuje:     
Název rizika.
Doplnit zda se jedná o riziko věcné, rozpočtové nebo účetní nebo více různých druhů uvedených rizik.  
   
Popis rizika:     
Dopad rizika:         
Pravděpodobnost výskytu rizika:         
Významnost rizika:       
            
Opatření  Termín realizace opatření  Interval pro informování porady vedení/vedoucího orgánu veřejné správy Odpovědný vedoucí zaměstnanec  
 K věcným rizikům           
 K rozpočtovým rizikům           
 K účetním rizikům           
Závažnost rizika po implementaci opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizik 
Dopad rizika:         
Pravděpodobnost výskytu rizika:         
Významnost rizika:         
................................   ................................................................  
datum   podpis ředitele příspěvkové organizace nebo příkazce operace  
................................   ................................................................  
datum   podpis správce rozpočtu sloučeno s hlavní účetní v případě rozpočtových a účetních rizik  

*V případě že operace podléhá schválení zřizovatele:

Projednal zřizovatel:...... Dne:......

Přijaté závěry a usnesení:

Realizace přijatých závěrů:

Datum:

podpis ředitele příspěvkové organizace nebo příkazce operace


Příloha č. 2 – Souhrnná informace o nejvýznamnějších rizicích

Souhrnná informace o nejvýznamnějších rizicích PO:...........za 1. pololetí r. 2021

Řízení rizik probíhalo zejména v návaznosti na obsah směrnice č.: Řízení rizik v PO.

1. Rozhodující procesy za 1. pololetí r. 2021 stanovené ředitelem příspěvkové organizace, ke kterým byla identifikována rizika:

 • nesplnění nebo v prodlení plnění stanovených úkolů, nedodržení požadované kvality úkolů,

 • ohrožení nebo újma na majetku a právech PO

 • narušení bezpečnosti informací,

 • nehospodárné využívání zdrojů,

 • výkon neefektivních nebo neúčelných činností,

 • poškození pověsti PO

2. Identifikovaná významná rizika v rozhodujících procesech PO:

Přehled struktury rizik dle výše uvedených procesů a stupně významnosti rizik:

Proces  Malý význam rizikv %  Střední význam rizik v %  Rizika významná až velmi významná v %  
            
            
            

3. K eliminaci příčin významných rizik byla přijata např. následující nápravná opatření (NO):

4. Přetrvávající rizika s možným významným dopadem na činnost PO:

Vypracoval:

Schválil dne:
Ředitel příspěvkové organizace


Příloha č. 3 –
Metodika k řízení rizik

Metodika k řízení rizik v příspěvkové organizaci:..............................

I.

Odpovědnost v systému řízení rizik PO

Příkazci operací a správce rozpočtu a hlavní účetní a přiměřeně i zaměstnanci pověření průběžnou a následnou kontrolou v rámci svých kompetencí odpovídají za:

 • včasné rozpoznávání a vyhledávání rizik v procesech, které odsouhlasují,

 • hodnocení stupně významnosti a určování priorit rizik,

 • včasné oznámení skutečností o existenci významných rizik a předkládání návrhů řediteli příspěvkové organizace pro účely rozhodování a přijímání opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizik,

 • průběžné sledování identifikovaných rizik a včasnou reakci na nastalou bezprostřední hrozbu nežádoucího dopadu rizika jeho odstraněním nebo minimalizací,

 • pokud zjistí významná rizika, o nichž nemají kompetenci rozhodnout, postoupí takováto rizika k řešení řediteli PO formou Karty významných rizik,

 • přípravu podkladů pro Souhrnnou informaci o nejvýznamnějších rizicích (v červnu a prosinci příslušného roku.

Pokud příspěvková organizace nemá na základě Zřizovací listiny nebo jiných právních aktů zřizovatele kompetence příslušná rizika řešit, postoupí je zřizovateli k přijetí příslušných opatření.

II.

Identifikace a hodnocení rizik

Identifikace probíhá na úrovni příkazce operace, a sloučené pozice správce rozpočtu a hlavní účetní. Při identifikaci a hodnocení rizik se postupuje dle Metodického pokynu č. 2. CHJ MF ČR - Metodika řízení rizik ve veřejné správě Hodnocení rizik.

Předmětem hodnocení je u každého rizika velikost jeho dopadu (D) pravděpodobnost výskytu (P).

Velikost dopadu rizika je hodnota na stupnici vyjadřující míru závažnosti situace, kterou identifikované riziko může ve vnitřním chodu organizace způsobit. Pravděpodobnost vzniku (výskytu) rizika se určí na základě vyhodnocení aktuálních nebo historických údajů, kdy subjektivně stanovíme pravděpodobnost nebo četnost, se kterou se identifikované riziko již vyskytlo nebo může vyskytnout.

Tabulky pro hodnocení dopadu, pravděpodobnosti a významnosti rizik 
Hodnota  Dopad  Popis 
1  Téměř neznatelný – velmi malý  Neovlivňují znatelně ani vnitřní chod útvaru, neřeší se na úrovni managementu.  
2  Drobný – malý  Ovlivňuje pouze vnitřní chod jednotlivých útvarů organizace, řeší většinou vedoucí zaměstnanec útvaru popřípadě nižší úrovně útvaru – vedoucí oddělení, vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.  
3  Významný – střední  Negativní vliv na dosažení stanovených cílů, úkolů organizace či útvaru, není zanedbatelný, vyžaduje se řešení od střední úrovně vedení – ředitelů odborů.  
Nahrávám...
Nahrávám...