dnes je 15.7.2024

Input:

Pracovní náplň - vedoucí školní jídelny-provozář

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.28
Pracovní náplň – vedoucí školní jídelny-provozář

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce Vedoucí školní jídelny - provozář  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.8.5 Provozář – 2.05.06  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 7.–9.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

7. platová třída

1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.

2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.

8. platová třída

1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.

9. platová třída

1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem nebo provozů určených pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli školy, zástupci ředitele školy ... 
řídí kuchaře 
samostatně zajišťuje a provádí 
 • - zajišťuje plánování, organizaci provozu školní jídelny v souladu s předpisy regulujícími školní a závodní stravování;
 • - zajišťuje
  1. objednávky potravin,
  2. nákup potravin,
  3. přejímku potravin,
  4. uskladnění potravin,
 • - sestavuje jídelní lístek v souladu s výživovými normami a spotřebním košem;
 • - vede evidenci strávníků, přihlašování a odhlašování ze stravování;
 • - vybírá úplatu za stravování;
 • - eviduje majetek školní jídelny;
 • - vede skladové karty;
 • - provádí inventuru skladu;
 • - vede dokumentaci školní jídelny;
 • - spolupracuje s institucemi a orgány, s kontrolními orgány,
 
zpracovává: 
 • - návrhy provozního řádu školní jídelny;
 • - návrhy finančních limitů nákupu potravin;
 • - návrh nákupu vybavení školní jídelny;
 • - podklady statistických výkazů;
 • - návrhy rozpočtu školní jídelny;
 • - evidenci pracovní doby podřízených zaměstnanců.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni vedoucího školní jídelny-provozáře

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských

Nahrávám...
Nahrávám...