dnes je 15.7.2024

Input:

Potvrzení od pediatra o očkování v češtině/ukrajinštině

24.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.6 Potvrzení od pediatra o očkování v češtině/ukrajinštině

POTVRZENÍ LÉKAŘE/ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Potvrzuji, že dítě/
Підтверджую, що дитина:……………………………………………………………………..

Jméno a příjmení dítěte/
Ім'я та прізвище дитини: …........................................................................................................

Bydliště/
Місце проживання:.....................................................................................................................

Datum narození/

Дата народження: ….........................................................

a/ se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování /
пройшла обов‘язкову регулярну вакцинацію
1)

b/ je proti nákaze imunní /
має імунітет проти інфекції 1)

c/ se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /
не може пройти вакцинацію через постійні протипоказання 1)

Potvrzení se vydává na žádost rodičů pro potřeby přijetí dítěte do mateřské školy jako povinný doklad podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Підтвердження видається за вимогою батьків для потреб прийняття дитини у дитячий садок у якості обов‘язкового документу згідно з положеннями Закону № 561/2004 З.з., Закон про освіту, та Закону № 258/2000 З.з., Про охорону здоров‘я громадян.

Citace zákona:

§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., - „Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 22)”. Odkaz viz následující.
Цитація закону:

пункт 5 ст. 34 Закону № 561/2004 З.з., - «При прийманні дітей у дошкільні освітні заклади необхідно дотримуватися умов, передбачених спеціальним законодавством 22)». Посилання – див. наступне.

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., - „Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.”
ст. 50 Закону № 258/2000 З.з., – «Дошкільні освітні заклади можуть прийняти тільки дитину, яка пройшла обов‘язкову регулярну вакцинацію, має підтвердження, що має імунітет проти інфекції, або ж не може пройти вакцинацію через тривалі протипоказання.»

1) nehodící se škrtněte/ непотрібне викреслити

Nahrávám...
Nahrávám...