dnes je 15.7.2024

Input:

Odpisový plán B

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.22
Odpisový plán B

Jaroslava Svobodová

Odpisový plán příspěvkové organizace

Označení:  Směrnice  Číslo:   
Zpracoval:  Vedoucí EO  Přezkoumal:  Ekonomický náměstek  
Platnost:   Závaznost:  Vedoucí odborů  
Datum vydání:   Vydává:  Ředitel organizace  
Nahrazuje:  OS 2/2001  Rozdělovník:  1x Vedoucí organizace  
Doplňuje:    1 x Hlavní účetní  
Počet stran:    1 x Investiční odbor  
   1 x Majetkový odbor  
   1 x .............  
    

I. ÚVODNÍ ČÁST

Čl. 1

Předmět úpravy

Cílem této úpravy je sjednocení základních postupů pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku v souladu se stanovením doby používání dlouhodobého majetku a určit odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost odpisových plánů, případných změn a způsobů prověřování a úpravy odpisových plánů příspěvkové organizace – (Název organizace XXXXX) v souvislosti s ustanovením 7.3 ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku.

Čl. 2

Vybrané právní obecně závazné předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ)

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, jak vyplývá z pozdějších změn vyhlášky (dále jen Vyhláška)

 • Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 410/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydána tato pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v organizaci XXXXXX s účinností od ..... Cílem těchto pravidel je stanovit základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku organizace v souladu se stanovením doby používání dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek zejména ve smyslu ustanovení stanovené změny metody od ..... za účelem docílení souladu používaných účetních metod se stanovenými zákonnými předpisy.

Čl. 3

Vymezení pojmů

1. Dlouhodobým majetkem se rozumí dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který Je odpisován a je evidován v majetkové evidenci organizace XXXXXXX na "Kartách majetku“.

2. Odpisem se rozumí částka vyjadřující trvalé snížení hodnoty majetku (opotřebením majetku vlivem užívání za určité období).

3. Oprávkami se rozumí úhrn odpisů za jednotlivé roky používání. Oprávky k dlouhodobému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu používání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky vyjadřují opotřebení majetku v průběhu používání majetku účetní jednotkou. Oprávky jsou vykázány v druhém sloupci rozvahy aktiv (korekce) u příslušné položky dlouhodobého majetku.

4. Zůstatkovou cenou se rozumí rozdíl mezi cenou, za který byl dlouhodobý majetek pořízen a oprávkami.

5. Zbytkovou hodnotou se rozumí zůstatková cena dlouhodobého majetku ve výši 15 % pořizovací ceny pro majetek účtovaný na účtu 021 (stavby) a ostatního dlouhodobého majetku (var. ve výši 5 % pořizovací ceny ostatního dlouhodobého majetku). Zbytkovou hodnotou majetku se rozumí účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících; při stanovení zbytkové hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

6. Klasifikací majetku se rozumí přiřazení kódu CZ-CC (Klasifikace stavebních děl dle Českého statistického úřadu) nebo CZ-CPA (Klasifikace produkce dle Českého statistického úřadu) k majetku dle přílohy č. 1 Českého účetního standardu č. 708 (bod 5.2. ČÚS č. 708).

7. Odpisovým plánem se rozumí souhrnný průkazný účetní záznam (§ 4 odst. 11 a § 33 odst. 2 ZoÚ), rozdělený na věcnou a metodickou část, na základě kterého je odpisován dlouhodobý majetek v průběhu jeho používání (§ 28 odst. 6 ZoÚ).

8. Investičním transferem se rozumí transfer [bod 3.1.a) ČÚS č. 703 – Transfery], který je určen k financování dlouhodobého majetku příjemce, který tento dlouhodobý majetek pořizuje, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku [bod 3.1.f) ČÚS č. 703 – Transfery].

9. Kvalifikovaným odhadem se rozumí odhad na základě zkušeností a znalostí, nebo pořízen za úplatu.

10. Technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku, pokud převýší částku 60 000 Kč (ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku.

11. Technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku se rozumí zásahy do dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, (rekonstrukce a modernizace majetku), pokud převýší u dlouhodobého hmotného majetku částku 40 000 Kč. (§ 14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku.

Čl. 4

Neodpisovaný majetek

Neodpisovaný majetkem je vyjmenovaný majetek ve smyslu § 66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Var. vyjmenovat:

 • umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené jinými právními předpisy,

 • nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,

 • finanční majetek,

 • zásoby,

 • pohledávky,

 • dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, pokud tento majetek má účetní jednotka v pronájmu nebo ve výpůjčce,

 • povolenky na emise a preferenční limity,

 • majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ, soubory tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb,

 • dlouhodobý majetek, který se podle § 27 ZoÚ oceňuje reálnou hodnotou,

 • drobný dlouhodobý majetek,

 • pozemky.

II.

Členění odpisového plánu

Čl. 5

Věcná část

5.1 Sestava majetku

Sestavou se rozumí souhrn odpisovaného majetku včetně plánovaných přírůstků a úbytků v daném časovém období. Skutečný stav upravený o skutečné přírůstky a úbytky je průkazný, pokud je řádně doložen doklady o jeho pořízení nebo nabytí a jehož stavy jsou ověřeny inventurou příslušné inventarizační položky odpisovaného majetku. Věcná část odpisového plánu má vazbu na příslušné syntetické a analytické účty, na nichž je účtováno o odpisovaném majetku.

Viz Příloha směrnice č. ......

5.2 Obecná pravidla pro odpisování

Organizace XXXXXXXXXXX odpisuje dlouhodobý majetek, (dále jen DM) který:

 • jí byl dán zřizovatelem do správy k jejímu hospodářskému využití; soupis majetku je přílohou ke zřizovací listině,

 • pořídila nebo nabyla v během vlastní činnosti

 • majetek, k němuž má jiné právo než vlastnické, po dobu trvání tohoto práva (např. majetek po dobu uplatnění práva zástavního věřitele)

 • technické zhodnocení cizího majetku, pokud jej PO pořídila na vlastní náklady a se souhlasem vlastníka a pokud o tomto majetku účtuje.

5.3. V případě nabytí dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se zahajuje jeho odpisování 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání.

5.4. V případě pozbytí dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se tento majetek odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení.

5.5. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 6

Metodická část

6.1 Stanovení doby odpisování – hlediska

Doba a metody odpisování v účetnictví jsou součástí odpisového plánu a jsou jednou z forem ekonomického rozhodování.

Metody odpisování majetku v PO jsou limitovány zejména:

 • dobou životnosti stanovenou výrobcem, zhotovitelem díla (např. v případě staveb),

 • dobou trvání práva užívání (např. v případě licencí, know-how aj.),

 • intenzitou používání během činností účetní jednotky; odpisován je z důvodů zejména morálního stárnutí též majetek, který není po určitou dobu v používání,

 • jinými technickými parametry (např. Českými státními normami limitujícími dobu používání při splnění právních předpisů k bezpečnosti práce, nebo jiných právních předpisů k bezpečnosti osob a zábranám škod na zdraví nebo majetku),

 • způsobem financování při pořízení (např. v případě majetku pořízeného z dotace z veřejných zdrojů),

 • výší prostředků, vynaložených na opravy a udržování odpisovaného majetku během doby odpisování.

6.2 Zásady odpisování jako účetní metody:

 • Účetní odpisy jsou kalkulovány na kartách evidence majetku; na účtech oprávek jsou účtovány na základě vnitřního dokladu za jednotlivé typy majetku (var.: pouze souhrnně).

6.3 Postupy spojené s vytvářením odpisů

Metody odpisování s ohledem na změny právních předpisů organizace:

 • odpisovaný majetek zařadí do tříd podle přílohy č. 1 ČÚS č. 708,

 • zjistí transferové podíly u majetku, který byl částečně financován z veřejných rozpočtů formou přijatých transferů,

 • stanoví nový odpisový plán na další účetní období počínající dnem 1. 1. .... a to s ohledem na celkovou dobu užívání majetku,

 • stanoví způsob odpisování v souladu s ustanoveními ČÚS č. 708.

Viz Příloha č. 2 – Kategorizace majetku

6.4 V souladu s ustanoveními ČÚS č. 708 bude příspěvková organizace používat rovnoměrný způsob odpisování veškerého dlouhodobého majetku, který odepisuje v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

6.5 Způsob výpočtu rovnoměrného odpisu:

 • zadá se životnost (ZIV), tj. doba použitelnosti v letech,

 • z té se vypočítá roční odpisová sazba (ROS):

ROS = 100/ZIV (zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa), v %,

 • měsíční odpis (MODP) je pak po celou dobu odpisování stále stejný (až na drobný rozdíl způsobený zaokrouhlením v posledním měsíčním období odpisového plánu) a vypočte se z pořizovací ceny (RPC) jako:

MODP = (RPC * ROS) / (100 * 12) (zaokrouhleno na celé koruny nahoru),

 • v roce pořízení se roční odpis (RODP) počítá jen z tolika měsíců, kolik následuje od měsíce následujícího po měsíci zařazení.

III.

Obecné podmínky

Čl. 7

Některé bližší postupy

7.1 Za účelem zjištění stavu dlouhodobého majetku (DM) a jeho případné změny odpisování z důvodu změny doby používání dle kvalifikovaného odhadu, provede účetní jednotka inventuru dlouhodobého majetku. V případě, že se předpokládaná doba používaní DM bude lišit oproti dosud stanovené době používání, organizace stanoví novou dobu používání DM a odpisování majetku bude navrženo dle nové doby odpisování DM, přičemž účetní odpisy DM budou vypočteny ze zůstatkové ceny tohoto DM.

7.2.1 V  případě, že se doba odpisování nebude u DM měnit, budou odpisy stanoveny z pořizovací ceny DM dle původně stanovené doby používaní, přičemž odpisy DM se od 1. 1. ..... nebudou počítat z odpisové sazby, ale vždy z doby odpisování, bude se jednat o malý – nevýznamný rozdíl u odpisů u některého DM oproti odpisování dle odpisových sazeb (jiné zaokrouhlování).

7.2.2 Pokud bude provedeno technické zhodnocení DM, u kterého nebude dle kvalifikovaného

odhadu doba používání rozdílná oproti době používání vypočítané z  navýšené ceny DM dle původní doby odpisování, (skutečná doba odpisování se automaticky prodlouží), v tomto případě budou odpisy stanoveny ze zvýšené pořizovací ceny DM.

7.2.3 Účetní jednotka provede kategorizaci DM dle přílohy č. 1 ČÚS č. 708 – přiřadí klasifikaci DM. PO dále uvedou u DM dosud stanovené doby užívání. U DM, který není uveden v kategorizaci dlouhodobého majetku dle přílohy č. 1 ČÚS č. 708, přiřadí odpovědný pracovník PO odpovídající číselný kód DM s přihlédnutím k charakteru majetku uváděného v účetních odpisových skupinách nebo podle srovnatelné doby jeho používání, která bude vycházet ze stávající doby odpisování DM. V případě navrhované změny v době používání DM oproti stávající době používání dle dosud schválených odpisových plánů, vypočte PO odpisy dle nové doby odpisování a uvede tuto změnu na kartě majetku.

Viz Příloha č. 3 – Odpisový plán + výpočty

7.2.4 U DM, který je a bude předmětem odpisování, může PO při sestavení

Nahrávám...
Nahrávám...