dnes je 15.7.2024

Input:

Dohoda o srážkách ze mzdy zaměstnanců - členů Odborové organizace k úhradě členských příspěvků Odborové organizaci

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.5
Dohoda o srážkách ze mzdy zaměstnanců – členů Odborové organizace k úhradě členských příspěvků Odborové organizaci

Mgr. Martin Kaplán

Odborová organizace

Název

Sídlo

Zastoupená

(dále jen Odborová organizace)

a

Zaměstnavatel

Název

Sídlo

Zastoupen

(dále jen Zaměstnavatel)

(spolu také jako Smluvní strany)

uzavírají tuto

Dohodu o srážkách ze mzdy zaměstnanců- členů Odborové organizace k úhradě členských příspěvků Odborové organizaci

(dále jen Dohoda)

1. Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zaměstnavatele srážet členské příspěvky zaměstnanců – členů Odborové organizace, působící u zaměstnavatele.

2. Závazky Smluvních stran

1. Zaměstnavatel se zavazuje:

a) srážet zaměstnanci – členovi Odborové organizace ze mzdy/platu členské příspěvky, za předpokladu, že dotčený zaměstnanec s tímto vyjádřil souhlas;

b) srážku provádět ve výši a v intervalu v souladu se souhlasem zaměstnance1;

c) srážku provádět ve prospěch účtu Odborové organizace2.

d) k 15. lednu kalendářního roku Odborové organizaci předložit písemný výpis všech srážek se mzdy/platu provedených Zaměstnavatelem za předchozí kalendářní rok za účelem úhrady členských příspěvků. V písemném výpisu Zaměstnavatel uvede výši měsíční srážky konkrétního zaměstnance;

e) bezodkladně ukončit srážky ze mzdy platu, je-li Odborovou organizací nebo dotčeným zaměstnancem informován o odvolání souhlasu zaměstnance.

2. Odborová organizace se zavazuje:

a) bezodkladně Zaměstnavatele informovat o změnách týkajících se souhlasu zaměstnance se srážením členských příspěvků;

b) bezodkladně Zaměstnavatele informovat o změně bankovního účtu, v prospěch kterého mají být srážky prováděny3.

3. Zánik závazku

1. Smluvní strany jsou oprávněny Dohodu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.

2. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi Smluvní straně.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech. Každá Smluvní strana obdrží jeden originál Dohody.

2. Změny Dohody je možné sjednat jenom v písemné formě.

3. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

4. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou/určitou

Nahrávám...
Nahrávám...