dnes je 15.7.2024

Input:

Časové rozlišení - verze 2

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.26.2
Časové rozlišení – verze 2

Jaroslava Svobodová

Časové rozlišení – verze 2

SMĚRNICE O ZÁSADÁCH PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo: ..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................

Příklady časového rozlišení nákladů a výnosů uvedených ve směrnici:

1. Stanovení konkrétních titulů časového rozlišení nákladů a výnosů – ukázky, příklady

381 – Náklady příštích období - Položka Náklady příštích období" obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích

38110 – NPO – leasing 1: časově rozlišená první nerovnoměrná splátka auta Škoda Octavia

(propočet založen – finanční leasing 1 – ......),

38120 – NPO – leasing 2: časově rozlišená první nerovnoměrná splátka auta Opel Corsa

(propočet založen – finanční leasing 2 – ......),

38190 – NPO – nájemné sklad: nájemné placené čtvrtletně předem

(propočet založen .......).

383 – Výdaje příštích období

38310 – VPO – vyúčtování dodávky elektrické energie

2. Časové rozlišení nevýznamných výdajů

Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou (§ 69 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Možné varianty:

A) Na základě rozhodnutí účetní jednotky nebude organizace používat časové rozlišení při sestavování roční účetní závěrky v případech:

1. jestliže se jedná o nevýznamné částky: limit představuje 0,05 % z tržeb za příslušný rok (předplatné, nákup kancelářského materiálu na příští rok a podobně),

V souladu se zásadami pro vedení účetnictví nelze výše uvedený postup uplatnit v případech, které se řeší pomocí dohadných položek (například platby za spotřebu elektrické energie, plynu, vody, tepla) nebo časovým rozlišením (například přijaté a placené nájemné včetně finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, náklady na technický rozvoj, přípravu a záběh výroby atd.).

B) Náklady i výnosy bude účetní jednotka rozlišovat v každém případě, tedy bez ohledu na výši časově rozlišovaných položek z hlediska jejich významnosti.

Při inventarizaci majetku a závazků podle ustanovení § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů resp. účtů časového rozlišení se posuzuje jejich výše a odůvodněnost (viz Inventurní soupis položek časového rozlišení).

Komentář:

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen "uživatel"), činit ekonomická rozhodnutí. Současně jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

A dále stanoví, že účetnictví je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy,

Nahrávám...
Nahrávám...