dnes je 15.7.2024

Input:

73/2019 Sb., Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

č. 73/2019 Sb., Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2019
o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Požadavky na
a)  členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (dále jen „základní kmeny”),
b)  obsah vzdělávání v základních kmenech,
c)  technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,
d)  typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,
e)  délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů,
f)  teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech,
g)  rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Přechodné ustanovení
Absolvování odborné praxe, kterou farmaceuti zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 31. října 2019, a to podle vzdělávacích programů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe podle této vyhlášky.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 73/2019 Sb.
Základní kmen lékárenský - v délce 18 měsíců
Část I. Členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe
a) povinná odborná praxe
 
Praxe
Délka praxe
1. V lékárně poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči s výjimkou odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Praxe v oboru praktické lékárenství může s výjimkou praxe podle bodu 2. probíhat podle § 11 odst. 14 zákona č. 95/2004 Sb. na neakreditovaném pracovišti.
18 měsíců včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)
z toho
2. V akreditovaném zařízení - Lékárna poskytovatele lůžkové péče, v níž jsou připravovány a vydávány léčivé přípravky pro účely poskytování lůžkové péče a která má současně odborná pracoviště.
5 dní
b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací
 
Kurzy
1. kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
2. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
3. kurz Základy legislativy a sociální farmacie
4. kurz Farmakoterapie-vybrané kapitoly
  
Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním lékárenském kmeni
  Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb. v zařízení podle
Nahrávám...
Nahrávám...