dnes je 15.7.2024

Input:

60/2006 Sb., Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

č. 60/2006 Sb., Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2006
o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ustavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Postup při zjišťování psychické způsobilosti
(1)  Před psychologickým vyšetřením (dále jen „vyšetření”) informuje oprávněná osoba, které byla ministerstvem udělena akreditace podle § 18a zákona (dále jen „akreditovaná osoba”), ústně osobu, která žádá o vydání psychologického posudku dokládajícího psychickou způsobilost (dále jen „žadatel”), v rámci osobního pohovoru o:
a)  povaze, rozsahu a trvání vyšetření,
b)  všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou pro žadatele z vyšetření vyplynout, a prospěchu, který může žadatel očekávat,
c)  možnosti přezkoumat psychologický posudek za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) a
d)  právech týkajících se poskytování osobních údajů pro účely vyšetření a ochrany poskytnutých údajů podle zvláštního právního předpisu2) .
(2)  Po této informaci
a)  akreditovaná osoba ověří průkazným způsobem, především pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu, totožnost žadatele, o čemž učiní záznam v dokumentaci o žadateli, a
b)  žadatel učiní písemné prohlášení potvrzující, že v den vyšetření není pod vlivem alkoholu ani jiných omamných a psychotropních látek a nepociťuje žádné psychické obtíže či překážky, které by mu znemožňovaly vykonání vyšetření, že byl vyšetřujícím psychologem informován a výše uvedeným informacím rozuměl. Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Při vyšetření žadatele jsou sledovány zejména:
a)  anamnestické údaje,
b)  intelekt,
c)  pozornost,
d)  struktura a dynamika osobnosti,
e)  hodnotová a zájmová orientace,
f)  postoje k výkonu profese a motivace pro práci ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči.
(4)  Akreditovaná osoba vyšetřuje žadatele
Nahrávám...
Nahrávám...