dnes je 15.7.2024

Input:

48/2005 Sb., Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném k 1.9.2023

č. 48/2005 Sb., Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném k 1.9.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 18. ledna 2005
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
454/2006 Sb.
(k 1.10.2006)
mění § 15 odst. 6 a 7, § 16 odst. 3, § 18 odst. 2, § 21 odst. 5; vkládá v § 16 odst. 4 a 5, v § 18 odst. 5 a v § 21 odst. 2
256/2012 Sb.
(k 23.7.2012)
mění § 18, § 19, § 20; vkládá nové § 18a až 18d; ruší § 21
256/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem k datu 26 novelizačních bodů
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 4, § 5, § 6 a § 24; vkládá § 3a, § 5a; nové přechodné ustanovení
243/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění, celkem k datu 17 novelizačních bodů
140/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 4; vkládá nové § 7a a 7b; nové přechodné ustanovení
196/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
vkládá nový § 7c
271/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 6, § 10, § 11; vkládá § 11a a § 11b; nová přechodná ustanovení
250/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 10 a § 11b
250/2022 Sb.
(k 1.9.2024)
ve znění vyhl. č. 266/2023 Sb.
mění § 10 a § 11b - dosud neuvedeno
435/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
vkládá v § 3a odst. 8
237/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění § 18, § 18a, § 18b, § 18d a § 18e
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 7, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 31 odst. 1, § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Organizace vzdělávání
§ 1
(1)  Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin.
(2)  Ředitel základní školy (dále jen „škola”) umožní žákům vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
(3)  Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.
(4)  Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech stanoví školní vzdělávací program.
(5)  Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové. Během dopoledního vyučování, zpravidla po druhé vyučovací hodině, se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce nejméně 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.
(6)  Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
§ 2
(1)  Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
(2)  Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění.
§ 3
(1)  Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání1) , a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem2) . Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
(2)  Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje
Nahrávám...
Nahrávám...