dnes je 15.7.2024

Input:

438/2006 Sb., Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění účinném k 1.6.2022

č. 438/2006 Sb., Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění účinném k 1.6.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2006,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
244/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 14 odst. 3 a odst. 9
124/2014 Sb.
(k 15.7.2014)
mění § 14 a § 15
198/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 14 odst. 10 a 12
133/2022 Sb.
(k 1.6.2022)
mění § 14 a § 15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 41 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., a podle § 23 odst. 3 a § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Předmět úpravy
§ 1
Tato vyhláška upravuje:
a)  podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti, organizaci a podmínkách provozu školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (dále jen „zařízení”), kritéria pro zařazování nebo umísťování dětí,
b)  podrobnosti o zajišťování pořádku a bezpečnosti v zařízeních,
c)  nejnižší počty dětí a žáků v jednotlivých druzích škol,
d)  nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků ve třídách a skupinách,
e)  podrobnosti o organizačním postupu zařízení při přijímání, umísťování, přemísťování a propouštění dětí,
f)  podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém ústavu,
g)  podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování dětí se zdravotním postižením, nezletilých matek a jejich dětí, a dětí vyžadujících výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození (psychického onemocnění),
h)  podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování a pobytu dětí, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem1) (dále jen „děti-cizinci”),
i)  územní obvody diagnostických ústavů,
j)  vzorový vnitřní řád zařízení.
ČÁST DRUHÁ
OBSAH A ROZSAH ČINNOSTI, ORGANIZACE A PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ
§ 2
Organizace výchovně vzdělávací činnosti
(1)  Pro provoz rodinné skupiny v dětském domově a v dětském domově se školou nebo výchovné skupiny v diagnostickém ústavu a výchovném ústavu zřizovatel zařízení zajišťuje:
a)  řádné prostorové podmínky2) , jimiž jsou obývací pokoj, ložnice dětí, pokoj vychovatelů, kuchyňka, sociální zařízení,
b)  vnitřní vybavení2) , kterým je zejména nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, knih, hraček, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl, běžné vybavení kuchyně,
c)  materiální podmínky, jimiž jsou zejména prádlo, ošacení a obuv, běžné domácí elektrické přístroje, potřeby pro vzdělávání, audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport a turistiku, pro rekreační činnost, pro cestování,
d)  podmínky pro osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid2) .
(2)  V zařízení mohou zaměstnanci zajišťovat stravování za pomoci dětí obdobně jako v rodině, zejména snídaně, svačiny, celodenní stravování o víkendech, v době svátků apod., s tím, že současně mohou provádět nákup potravin, a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním
Nahrávám...
Nahrávám...