dnes je 15.7.2024

Input:

422/2023 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném k 16.5.2024

č. 422/2023 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném k 16.5.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2023
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
34/2024 Sb.
(k 21.2.2024)
mění § 2
34/2024 Sb.
(k 16.5.2024)
mění § 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 421/2023 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE A KONZERVATOŘI
§ 1
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
Ředitel školy do 31. ledna stanoví, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá do informačního systému o přijímacím řízení (dále jen „informační systém”) pro první kolo přijímacího řízení
a)  kritéria přijímání do oboru středního vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění,
b)  počet přijímaných uchazečů do oboru středního vzdělání,
c)  způsob a náhradní způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona,
d)  informaci, zda stanovil školní přijímací zkoušku, a informaci o jejím obsahu, formě a rozsahu učiva,
e)  informaci o obsahu a formě talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, a
f)  informaci o podmínkách zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud jsou stanoveny.
§ 2
Termín pro odeslání přihlášky
Termín pro odeslání přihlášky je pro první kolo přijímacího řízení do 20. února.
§ 3
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
(1)  Součástí přihlášky ke vzdělávání je
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu,
b)  kód a název oboru středního vzdělání, případně zaměření školního vzdělávacího programu, pořadí oborů středního vzdělání, název a adresa střední školy,
c)  údaj o formě vzdělání,
d)  údaj o tom, zda se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
e)  doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání, nebo doklad o ukončení příslušného ročníku podle § 61 odst. 2 školského zákona při přijímání do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia,
f)  doklad o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
g)  doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
h)  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor středního vzdělání,
i)  doporučení školského
Nahrávám...
Nahrávám...