dnes je 15.7.2024

Input:

410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2009,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
435/2010 Sb.
(k 31.12.2010)
vkládá v § 65 odst. 9 a v § 66 odst. 9
435/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
403/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 215 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
436/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 77 odst. 2
460/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, nové přechodné ustanovení
473/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, nová přechodná ustanovení
473/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, viz čl. I body 4, 18, 36, 41, 79, 80, 88, 94, 108, 111 až 114, 118, 120, 128, 154 až 158 novely
301/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 55 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
369/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 57 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
273/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 45 odst. 1 a přílohu č. 5; nové přechodné ustanovení
397/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4, § 22, § 25, § 31, § 32, § 45, § 71, § 72 a přílohu č. 1 a 5; ruší § 46 a přílohu č. 6; nová přechodná ustanovení
310/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 43; nová přechodná ustanovení
269/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2, § 4, § 5, § 22, § 32, § 35, § 40 a přílohy č. 1, 2 a 5
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
a)  rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b)  uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů,
c)  uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d)  uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,
e)  uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f)  směrnou účtovou osnovu,
g)  účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,
h)  závazný vzor částí účetní závěrky.
§ 2
Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona, které jsou územními samosprávnými celky1) , dobrovolnými svazky obcí2) (dále jen „svazky obcí”), příspěvkovými organizacemi4) , státními fondy podle rozpočtových pravidel5) a organizačními složkami státu7) .
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3
Části účetní závěrky a označování jejich položek
(1)  Účetní závěrka se skládá z částí
a)  rozvaha (bilance),
b)  výkaz zisku a ztráty,
c)  příloha,
d)  přehled o peněžních tocích a
e)  přehled o změnách vlastního kapitálu.
(2)  Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky tabulkových částí přílohy se označují v souladu se závazným vzorem přílohy.
(3)  Položky částí účetní závěrky se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.
(4)  Technickou formu částí účetní závěrky stanoví technická vyhláška o účetních záznamech8) .
(5)  Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.
§ 4
Rozvaha
(1)  V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví uspořádání a označování položek rozvahy včetně výpočtů součtových položek a její
Nahrávám...
Nahrávám...