dnes je 15.7.2024

Input:

201/2018 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

č. 201/2018 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2018
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb.:
§ 1
(1)  Tato vyhláška stanoví pro rok 2019
a)  hodnoty bodu,
b)  výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”),
c)  výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2) , (dále jen „zahraniční pojištěnec”),
d)  regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 21, poskytované smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”).
(2)  Poskytovatelem podle odstavce 1 je
a)  poskytovatel lůžkové péče,
b)  poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
c)  poskytovatel specializované ambulantní péče, poskytovatel hemodialyzační zdravotní péče a poskytovatel v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů”),
d)  poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
e)  poskytovatel v oboru zubního lékařství,
f)  poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806 až 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost”),
g)  poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a poskytovatel domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů,
h)  poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,
i)  poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovatel zdravotnické dopravní služby, poskytovatel lékařské pohotovostní služby a poskytovatel pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
j)  poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovna,
k)  poskytovatel lékárenské péče.
§ 2
(1)  Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2017.
(2)  Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2019.
(3)  Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2017, poskytovatelem vykázané do 31. března 2018 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2018.
(4)  Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019,
Nahrávám...
Nahrávám...