dnes je 15.7.2024

Input:

155/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 155/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 48 odst. 7, § 48a odst. 5, § 53 odst. 2, § 54 odst. 12, § 59b odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5, § 72 odst. 6, § 79 odst. 7 a § 79b odst. 8 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb. a vyhlášky č. 330/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie11” včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.
2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Technická prohlídka historického vozidla se provádí v plném rozsahu podle kontrolních úkonů uvedených v příloze č. 23 k této vyhlášce.”.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
3. V § 4 odst. 2 se text „§ 3 odst. 1, 3, 4 a 6” nahrazuje textem „§ 3 odst. 1, 3, 4, 5 a 7”.
4. V § 5 odst. 2 se za slovo „uvedenými” vkládají slova „v registru silničních vozidel a”.
5. § 7 včetně nadpisu zní:
㤠7
Způsob vyznačování provedení technických prohlídek
(K § 48 odst. 7 zákona)
Výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické kontroly záznamem do informačního systému technických prohlídek a do protokolu o technické prohlídce po provedení:
a)   pravidelné technické prohlídky,
b)  opakované technické prohlídky následující po pravidelné technické prohlídce, nebo
c)   opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru, jsou-li výsledky odlišné od provedení bezprostředně předcházející prohlídky podle písmene a) nebo b).”.
6. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
㤠7a
Způsob vyznačení provedení technické prohlídky historického vozidla
(K § 48 odst. 7 zákona)
(1)  Výsledek hodnocení technické způsobilosti historického vozidla vyznačuje stanice technické kontroly do informačního systému technických prohlídek, do protokolu o technické prohlídce historického vozidla a ručním zápisem do průkazu historického vozidla.
(2)  Výsledek se zapisuje v části Informace o platném testování vozidla v rozsahu:
a)  datum platnosti technické prohlídky historického vozidla,
b)  číslo protokolu,
c)  výsledek technické prohlídky a
d)  otisk razítka stanice technické
Nahrávám...
Nahrávám...